... pro Vaše životní prostředí


Nakládání s vodami

 

  • poradenská činnost v oblasti ochrany vod
  • kompletní dokumentace dle požadavků právních předpisů
  • pravidelná kontrolní činnost
  • provozní a manipulační řády a provozní deníky vodohospodářských zařízení
  • žádost o vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace
  • havarijní plán pro nakládání s látkami škodlivými vodám
  • odběry odpadní vody před vypouštěním do vodoteče včetně laboratorních rozborů
  • poplatkové hlášení a přiznání za zdroj znečišťování vod

 

Kontaktujte nás